老百晓在线
  设为首页 收藏本站 关于本站 了解站长 网站地图  
  网站论坛 站长收藏 网站相册 广告服务 中国桥梁  

老百晓在线湘教版第一册湘教版第二册湘教版第三册湘教版第四册湘教版第五册湘教版第六册湘教版第七册湘教版第八册湘教版第九册湘教版第十册湘教版第十一册湘教版第十二册
  您的位置:老百晓在线 五册 生字表
生字表
 
   pěng cāo yàn lǐng piāo zuǐ bēn fú bèng yín shǎn shǐ
 1 捧 操 艳 领 飘 嘴 奔 符 蹦 吟 闪 始

   yù táo dàn nán miǎn mà zhù gān ruò lǎng jì dǎn
 2 育 陶 但 难 免 骂 注 甘 弱 朗 既 胆

   nòng qiáng wàng jí yuàn bèn tí pī gǎn tóu jiān yǒng
 3 弄 墙 望 级 愿 笨 提 批 感 投 肩 涌

   bǐ zhàng jì chóu cháng jì pēng niè yì sāi
 4* 彼 账 寄 酬 偿 迹 怦 蹑 翼 塞

   méi wū huī shuò wēi
 5 枚 污 徽 烁 微

   jì shěng zú wáng wēi yǒng jǐng shǒu niè shāo huī fù
 6 纪 省 族 亡 危 勇 景 首 聂 烧 挥 赴

   pó zuò yuàn shì mì qiē shū xí duàn kǎo xuě a
 7 婆 座 院 似 蜜 切 舒 席 断 烤 雪 啊

   jú líng dāng zēng tiān fěi xuàn qìn fèi fǔ
 8* 菊 铃 铛 增 添 翡 绚 沁 肺 腑

   lú pù lú zǐ yí cí líng yuán
 9 庐 瀑 炉 紫 疑 辞 陵 猿

   hú hǔ lí shòu wéi gēn pà fēn yáng zhēng shài jiā
 10 狐 虎 狸 兽 违 跟 怕 纷 洋 争 晒 夹

   děng gǔ qiān guān huī lún kǎo tān shā guā cái yīng
 11 等 骨 谦 官 灰 轮 考 贪 纱 刮 财 应

   kū háo gé liáo lǎn chóng ǒu dǐng gōng sòng
 12* 枯 豪 阁 缭 览 崇 偶 鼎 恭 诵

   liè zhēn shèn kuān gé láng qí lóng
 13 列 珍 甚 宽 隔 郎 骑 笼

   kuǎn jìng yāng guì hū shǎ pèi zhí hú gāng qù tān
 14 款 镜 央 桂 乎 傻 配 执 壶 刚 趣 滩

   tū càn làn gù biàn jiǎn chēng zàn dòu shuài chuàn mí
 15 突 灿 烂 固 遍 简 称 赞 逗 帅 串 迷

   shuǎng cuì tuǒ bō tiǎn gǔ líng cù wán suō
 16* 爽 脆 椭 拨 舔 股 菱 簇 顽 梭

   xià àn duǒ cáng zhā àn jiù cāi
 17 夏 暗 躲 藏 喳 案 就 猜

   jié zuì téng tī tòng shòu qiú jiǎn chá yán jiǎn shǐ
 18 杰 醉 疼 踢 痛 受 求 检 查 严 减 史

   cè wěi shū háng xún quán rǔ jù jiàn yù yì xiàng
 19 册 伟 叔 航 巡 泉 乳 巨 箭 预 亿 项

   huàn fù xiè wèi liáo xīng yè jūn nüè jí
 20* 患 腹 泻 胃 疗 猩 液 菌 疟 疾

   fèi āi jī bān nài bēi gāi tǐ xìng shàn guì fù
 21 费 挨 饥 般 奈 杯 该 体 幸 善 贵 付

   hūn chǔ kào fǒu chōng kě zhòu wò róu guāi jūn sū
 22 昏 楚 靠 否 充 渴 皱 握 柔 乖 均 苏

   mò wǎn gē bó cā lǐn zhuàng xiào guì
 23* 墨 挽 胳 膊 擦 凛 撞 啸 跪

   lè yīn cāng máng cí mǔ lín féng kǒng bào huī
 24 勒 阴 苍 茫 慈 母 临 缝 恐 报 晖

   bǐ diào zhàng shī héng xuè bīng zhàn jiě shì xī fēng
 25 彼 调 仗 尸 横 血 兵 战 解 释 惜 封

   shēn nǎo piāo jǐ jī zuān mèn kuī fū qún é bó
 26 伸 脑 漂 挤 鸡 钻 闷 亏 夫 群 鹅 脖

   zuǒ tǐng gāng liú cè sōu suǒ bì táo mái
 27* 撮 挺 钢 留 侧 搜 索 蔽 逃 埋

   qū bèi shè jì dù yàn lù xióng láng zhì duó jì
 28 区 被 射 季 度 雁 陆 熊 狼 至 夺 际

   guān méi fēn yán wān zhǎn pén hán zǔ guài zhěng péi
 29 观 梅 氛 沿 弯 展 盆 含 组 怪 整 培

   dǎo yíng xiāng fǎn
 30* 蹈 盈 厢 返

        (本册共认识317字,其中会写244个)

  [2014-07-29]
 〖你正在浏览《老百晓在线》提供的文章〗
上一篇 → 摘自《老百晓在线》网站。
下一篇 → 返回本课 上传资料 关闭窗口 打印本页