老百晓在线
  设为首页 收藏本站 关于本站 了解站长 网站地图  
  网站论坛 站长收藏 网站相册 广告服务 中国桥梁  

老百晓在线主页人教版部编本第一册人教版部编本第二册人教版部编本第三册人教版部编本第四册人教版部编本第五册人教版部编本第六册人教版部编本第七册人教版部编本第八册人教版部编本第九册人教版部编本第十册人教版部编本第十一册人教版部编本第十二册
  您的位置:老百晓在线 三册 识字表
识字表
 
 课文

   táng nǎo dài huī wa jiāo bǔ yíng ā yí kuān guī dǐng pī gǔ
 1 塘 脑 袋 灰 哇 捕 迎 阿 姨 宽 龟 顶 披 鼓

   shài jí bàng yuè dī xī bēn yáng huài yān mò chōng huǐ wū cāi
 2 晒 极 傍 越 滴 溪 奔 洋 坏 淹 冲 毁 屋 猜

   zhí rú wéi lǚ bèi fēn cì dǐ zhà lí chá shí cū dé
 3 植 如 旅 备 纷 刺 底 炸 离 察 识 粗 

      tào mào dēng xié kù tú hú zhàng péng zhǐ zhēn
 语文园地一 套 帽 登 鞋 裤 图 壶 帐 篷 指 针

 识字

   tān sōu jūn jiàn fān dào yuán kǒng cuì duì tóng hào
 1 滩 艘 军 舰 帆 稻 园 孔 翠 队 铜 号

   wú tóng zhǎng fēng sōng bǎi zhuāng huà nài shǒu jiāng yín shān huà guì
 2 梧 桐 掌 枫 松 柏 装 桦 耐 守 疆 银 杉 化 桂

   shì jiè què jǐn xióng yīng xiáng yàn cóng shēn měng líng xiū
 3 世 界 雀 锦 雄 鹰 翔 雁 丛 深 猛 灵 休

   jì hú dié mài miáo sāng féi nóng guī dài cháng gǔ lì suī xīn kǔ liǎo
 4 季 蝴 蝶 麦 苗 桑 肥 农 归 戴 谷 粒 虽 辛 苦 

      pú táo zǐ hú lí bèn suān
 语文园地二 葡 萄 紫 狐 狸 笨 酸

 课文

   cáo chēng yuán gēn zhù yì lùn zhòng gǎn chèng kǎn xiàn zhǐ liàng
 4 蓸 称 员 根 柱 议 论 重 杆 秤 砍 线 止 量

   líng xiáng fú píng jiǎng cuī bā zāng bào lìng jí lǎn bìng zāo kěn
 5 玲 详 幅 评 奖 催 叭 脏 报 另 及 懒 并 糟 肯

   fēng xiāo guō cháo guā hú dēng xiū lěng jiān tuán chóng wán qī jié shù xiān
 6 封 削 锅 刮 胡 灯 修 冷 肩 团 完 期 束 鲜
 
   hǒng xiān bì jǐn rùn děng xī fā zhān hàn é shā fá
 7 哄 先 闭 紧 润 等 吸 粘 汗 额 沙 乏

      tán gāng qín niē ní gǔn tiě huán dàng huá tī
 语文园地三 弹 钢 琴 捏 泥 滚 铁 环 荡 滑 梯

 课文


   lóu yī jìn yù qióng céng pù bù lú yān yáo chuān
 8 楼 依 尽 欲 穷 层 瀑 布 炉 烟 遥 川
 
   wén míng jǐng qū shěng bù xiù yóu qí xiān jù wèi zhù xíng zhuàng
 9 闻 名 景 区 省 部 秀 尤 其 仙 巨 位 著 形 状
 
   tán hú rào mào shèng wéi shèng yāng dǎo huá shā tóng jìng yǐn kè
 10 潭 湖 绕 茂 盛 围 胜 央 岛 华 纱 童 境 引 客

   gōu chǎn lí fèn zhī dā dàn gòu hào shōu chéng shì gān liú dìng lì fèn wèi
 11 沟 产 梨 份 枝 搭 淡 够 收 城 市 留 钉 利 味

     chāng pù tiáo yìng wò xiàn chéng shòu
 语文园地四 昌 铺 调 硬 卧 限 乘 售


   yán dá kě hē huà nòng cuò jì na tái
 12 沿 答 渴 喝 话 弄 错 际 抬

   háo dǔ fèng dàng què lǎng xián kū quàn chèn jiāng qiě là kuáng hǒu fù āi
 13 堵 缝 鹊 朗 衔 枯 劝 趁 将 且 腊 狂 吼 复 哀

   hú lú téng xiè yá dīng a sài gǎn guài màn
 14 葫 芦 藤 谢 蚜 盯 啊 赛 感 怪 慢

      fēng mì fēng mù sǎo mù mù chāo chǎo
 语文园地五 锋 蜜 蜂 幕 扫 墓 慕 抄 炒


   hóng dú shé shòu shāng zāi nán réng tuì jì xù rèn xùn bèi huī
 15 洪 毒 蛇 兽 伤 灾 难 仍 退 继 续 认 训 被 恢

   zhū dé biǎn dàn zhì wǔ zé dí chōu dǒu nán zhàng téng liào jìng
 16 朱 德 扁 担 志 伍 泽 敌 抽 陡 仗 疼 料 敬

   pō zú mín dù qiāo lóng shǐ róng cǎi pū chéng wǎn zhù fú jiàn kāng shòu
 17 泼 族 民 度 敲 龙 驶 容 踩  碗 祝 福 健 康 寿

     jiào jiù mó tuō fáng yú huò yóu lún kē kǎo
 语文园地六 轿 救 摩 托 防 渔 货 油 轮 科 考


   sù sì wēi chén kǒng jīng sì lú lóng gài cāng máng
 18 宿 寺 危 辰 恐 惊 似 庐 笼 盖 苍 茫

   wù táo wán yú àn àn jiē liáng shèn zhì qiē duǒ shī
 19 雾 淘 顽 于 暗 岸 街 梁 甚 至 切 躲 失

   lèi tiān chái shāo wàng jiàn āi yā mào tàng zhōng hún lín miè jī
 20 累 添 柴 烧 旺 渐 哎 冒 烫 终 浑 淋 灭 激

      yē ké mò luò tuó jùn xuán yá
 语文园地七 椰 壳 漠 骆 驼 骏 悬 崖


   jiǎ wēi zhuàn chě sǎng pài wéi kàng zhǎo tàng shén zhū nà mèn shòu piàn jiè
 21 假 威 扯 嗓 派 违 抗 爪 趟 神 猪 纳 受 骗 借

   lào jiǎn liǎ shǐ bàn bāng yún rǎng qiáo biàn shèng zhěng
 22 酪 捡 俩 始 拌 帮 匀 嚷 瞧 便 剩 整

   zhēng shǔ zhé piāo zā zhuā xìng dàn yuàn kū qǔ
 23 筝 鼠 折 漂 扎 抓 幸 但 愿 哭 取

   zhù shǐ jìn huá yāng lā biǎo shì bǎi fān zāi zé
 24 助 使 劲 哗 秧 拉 表 示 摆 翻 栽 责

     láng xīng hè gē líng qiū yǐn páng xiè cán
 语文园地八 狼 猩 鹤 鸽 羚 蚯 蚓 螃 蟹 蚕


                     (共450个生字)

 ____________________
 识字表中蓝色的字是多音字,不计入生字总数。

  [2017-09-08]
 〖你正在浏览《老百晓在线》提供的文章〗
上一篇 → 摘自《老百晓在线》网站。
下一篇 → 返回本课 上传资料 关闭窗口 打印本页